ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
  • จำนวน 546,000,000 หุ้น
  • แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 546,000,000 หุ้น
 • ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566
  • จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,626 ราย
 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
  • จำนวน 4,358 ราย
 • การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
  • 99.98 %
 • การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
  • 68.38%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (10 รายแรก)

อันดับผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์63,981,90011.72
2บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)38,216,5107.00
3นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์24,627,3604.51
4น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล20,000,0003.66
5กระทรวงการคลัง14,700,0002.69
6นาย ธนะ ศิริธนชัย10,527,8001.92
7น.ส. รัชนีย์ เหล่าไพบูลย์10,476,6201.91
8นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์10,113,5701.86
9นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์8,666,2801.59
10นายนันทวัฒน์ มณีรอด8,506,2101.56
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

สัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนหุ้นที่ถือครอง% หุ้น
นาย สุธน ศรียะพันธ์ประธานกรรมการ8,000,8101.46
นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์รองประธานกรรมการ24,532,3604.19
นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
63,701,90011.67
นาย ศรีชัย ครุสันธิ์กรรมการ6,200,0601.13
นาย สุพรรณ ศรีธรรมมากรรมการ2,400,0000.43
นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4,295,0000.78
นาย ธีระศักดิ์ ณ ระนองกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
นาย วรเทพ รางชัยกุลกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
นาย อดิสร ถาวรธนสารกรรมการอิสระ5,0000.00
นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์เลขานุการบริษัท31,6000.01
นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์8,386,2801.53
นาย วสันต์ อภิวัฒนกุลผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาว วีรดา ตรงตรานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
นางสาว สุภาพร สุขีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายยุทธนา วงษ์บำหลาบผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ
นางสาว สิรีธร ปาลเกิดผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางทัศนีย์ ดวงมาตร์พลรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางสุมาลี ถาเอ็นญวนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางปริญญา ศิริแสงรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล60,1000.00
(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2564 บริษัทได้ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://classic.set.or.th/dat/news/202209/22116115.pdf

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์บริษัท http://rph.co.th/investor-relations/ar/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

การนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

 • บริษัทนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รวมถึง อัตราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งและจํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมรวมที่จ่ายทั้งปีและนําเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บําเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บําเหน็จ ประจําปีตามผลประกอบการ

ในจํานวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงินที่นําเสนอต่อปีและให้ คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี

การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามลําดับวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระโดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสําคัญกับทุกคําถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

 • เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้