เอกสารนักวิเคราะห์

งบการเงิน (Financial Statements)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

บริษัทจดทะเบียนพบปะผู้ลงทุน (Opportunity Day)

Oppday ไตรมาส 3/2565 (Q3/2022)

ประชุมนักวิเคราะห์  (Analyst Meeting)

Analyst Presentation

ไตรมาส 3/2565 – Q3/2022

ไตรมาส 4/2565 – Q4/2022

Investor Note

ไตรมาส 3/2565 – Q3/2022

ไตรมาส 4/2565 – Q4/2022