การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายในภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโต และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักครอบคลุมในมิติสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG บริษัทฯ ได้บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านความยั่งยืนตั้งแต่การกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาประกอบการจัดการความเสี่ยง ในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความสมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวและพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ดังนี้

 • มิติเศรษฐกิจ
  • การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงทางการเงินและผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง ความคาดหวังและความพึงพอใจของคู่ค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • มิติสังคม
  • ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้าผู้ถือหุ้น ชุมชน สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของบุคลากร จัดให้มีสวัสดิการ ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  • การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจ ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน อันเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของสังคม
 • มิติสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ

สามารถอ่านนโยบายฉบับเต็มได้ที่นี่

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Environment Policy and Framwork)

นโยบายด้านสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Social)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy)

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด(No discrimination and Anti-Harassment)

นโยบายการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy)

นโยบายด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบบาล

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)

การบริหารความเสี่ยง

สามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มและผลการดำเนินงานได้ใน แบบ 56-1 One Report

โครงสร้างการกำกับดูแล

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน (Anti-Coruption Policy)

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy)

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผลการดำเนินงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

INTEGRATING ESG TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH 2022