ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (RPH)

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี เป็นต้น รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน ขนาดเตียง 50 เตียง ให้บริการรักษาโรคทั้งผู้ป่วยเงินสดทั่วไป และบริษัทคู่สัญญาบริษัทประกัน

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

บริการ / การแพทย์

จำนวนหุ้นที่ IPO

หุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 163,780,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง เสนอขาย IPO) โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 155,780,000 หุ้น และกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท 8,000,000 หุ้น

เลขทะเบียนบริษัท

0 10755 59000 41 9

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

โทรศัพท์: 043-333-555 กด 2000, 2900 มือถือ: 083-6667788

โทรสาร

043-236835

Home page

http://www.rph.co.th

E-mail address

info@rph.co.th

ทุนจดทะเบียน

546,000,000.00 บาท

ทุนชําระแล้ว

546,000,000.00 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

546,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

1.00 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด