นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน

กฏบัตร

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำดับดูแลกิจการ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ โดยการดําเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี

ในการนี้บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับสินบน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถกดอ่านนโยบายฉบับเต็มของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ โดยการดําเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี

สามารถกดอ่านนโยบายฉบับเต็มของบริษัทฯ