พญ. วธูหทัย ไพบูลย์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554

  • วุฒิบัตรฯ

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2560

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

27

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

14

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

28

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

8

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

22

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก (Neuro)
ดูเพิ่มเติม