พญ. วรายุวดี อมรภิญโญ

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2555

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย,2560

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคผิวหนัง


ตารางปฏิบัติงาน