พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 11:00-12:00

วันที่

26

กันยายน

เวลา 11:00-12:00

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-12:00

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-12:00

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-12:00

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-12:00

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 11:00-12:00

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 11:00-12:00

ดูเพิ่มเติม