นพ.วิชัย เส้นทอง

นพ.วิชัย เส้นทอง

คลินิกโรคหัวใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
  • อนุสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2549
  • cardiovascular medicine(Advance Heart Failure and Transplant Cardiology), Heart and Vascular Institute at the Cleveland clinic Foundation, Cleveland,OH,USA,2016
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน