นพ. วิชัย เส้นทอง

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2547

อนุสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ, ประเทศไทย,2549

cardiovascular medicine(Advance Heart Failure and Transplant Cardiology), Heart and Vascular Institute at the Cleveland clinic Foundation, Cleveland,OH,USA,2016

ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน