พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย,2559
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน