พญ. สุพัตรา ศรีขจรจิต

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์  , ประเทศไทย, 2553

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย,2559

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน