พญ.ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2549
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน