พญ. ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542

  • วุฒิบัตร

อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2549

  • ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน