พญ. สุนีย์ พนมบัวเลิศ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

  • วุฒิบัตรฯ

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2553

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย,2555

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน