พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

26

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

ดูเพิ่มเติม