พญ. สุนีย์ พนมบัวเลิศ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคไตในเด็ก

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคไตในเด็ก

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคไตในเด็ก

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโรคไตในเด็ก