พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

11

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

25

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

8

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

22

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

9

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

23

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

10

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

24

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

14

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

28

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

14

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

28

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

8

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

22

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

ดูเพิ่มเติม