พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน