ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Cardiologist (Non-Intervention)

ตารางปฏิบัติงาน