ศ.พญ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2534

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

Cardiologist (Non-Intervention)


ตารางปฏิบัติงาน