นพ. สิริ สิริจงวัฒนา

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534

  •  วุฒิบัตร

สาขาศัลยศาสตร์ , ประเทศไทย, 2537

ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน