รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2547
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคติดเชื้อในเด็ก
  • วัคซีน

ตารางปฏิบัติงาน