รศ.นพ. ภพ โกศลารักษ์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532

  • วุฒิบัตร

สาขากุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2536

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย,2547

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

-โรคติดเชื้อในเด็ก
-วัคซีน


ตารางปฏิบัติงาน