พญ.ปาลิตา ไทยแท้

คลินิกโรคหัวใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย,2561
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือดขั้นสูง, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคหัวใจ
  • CT coronary

ตารางปฏิบัติงาน