ศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา,ประเทศไทย,2550
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
  • Laparoscopic surgery
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน