พญ. นันทพร จิตพิมลมาศ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ประเทศไทย, 2559

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

High power laser therapy
Electrodiag nosis


ตารางปฏิบัติงาน