พญ.คุณัญญา สุวรรณยิ่ง

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
  • สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย,2560
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน