ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2529
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์คลินิก), ประเทศไทย, 2551
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคกกระดูกสันหลัง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

4

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

11

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

18

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

25

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

1

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

8

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

15

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

22

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

29

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

2

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

9

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

16

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

23

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

30

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

3

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

10

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

17

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

24

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

7

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

14

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

21

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

28

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

7

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

14

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

21

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

28

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)
ดูเพิ่มเติม