ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2529
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์คลินิก), ประเทศไทย, 2551
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคกกระดูกสันหลัง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

26

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)
ดูเพิ่มเติม