ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2529
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์คลินิก), ประเทศไทย, 2551
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคกกระดูกสันหลัง

ตารางปฏิบัติงาน