ผศ.นพ.ดนุ เกษรศิริ

แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534
วุฒิบัตรฯ
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , ประเทศไทย, 2553
  • เวชปฏิบัติทั่วไป,ประเทศไทย,2542
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Prehospital management
  • Ultrasound in emergency (EFAST, RUSH protocol, BLUE protocol)
  • Resuscitation (ACLS, ATLS,PALS,NALS)

ตารางปฏิบัติงาน