พญ.จันธิชา  เลาหกิตติกุล

พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล

คลินิก หู คอ จมูก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
วุฒิบัตร ฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2562
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน