ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
  • สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2549
ภาษา

อังกฤษ, ไทย