ทพญ.อมรรัตน์ มะโนสุดประสิทธิ์

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
  • Master of science in dentistry orthodontics and dentofacial  orthopedics, Boston university,2015
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 09:00-13:00

เวลา 09:00-13:00

เวลา 09:30-12:30

เวลา 10:00-13:00

เวลา 11:00-16:00

เวลา 12:00-13:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-15:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 14:00-17:00

เวลา 14:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

เวลา 14:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

เวลา 17:00-20:00

เวลา 17:00-20:00

เวลา 17:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-14:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 09:00-13:00

เวลา 10:00-13:00

เวลา 10:00-13:00

เวลา 12:00-13:00

เวลา 13:00-20:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 13:00-17:00

เวลา 14:00-17:00

เวลา 14:00-16:00

เวลา 14:00-18:00

เวลา 14:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

เวลา 16:00-18:00

เวลา 16:00-17:00

เวลา 17:00-20:00

เวลา 17:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-13:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 08:00-12:00

เวลา 09:00-12:00

เวลา 09:00-13:00

เวลา 09:00-13:00

เวลา 09:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์