ทพญ.อมรรัตน์ มะโนสุดประสิทธิ์

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
  • Master of science in dentistry orthodontics and dentofacial  orthopedics, Boston university,2015
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางปฏิบัติงาน