RPH Open House FWD

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหาร และตัวแทนประกัน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และได้รับทราบข้อมูลงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น