ซ้อมแผนการช่วยพื้นคืนชีพ โดยยึดหลักการ Universal precaution

โรงพยาบาลราชพฤกษ์จัดซ้อมแผนการช่วยพื้นคืนชีพ ตามมาตรฐาน JCI โดยยึดหลักการ Universal precaution เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ